Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem on-line kurzu
prostřednictvím webové stránky
www.petranovakova.com

Tyto Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem on-line kurzu prostřednictvím webové stránky www.petranovakova.co (dále jen „Informace“) Vám poskytuje společnost IME s.r.o.. On-line kurzy jsou webové aplikace, do kterých se můžete přihlašovat prostřednictvím osobních přihlašovacích údajů a jejichž součástí jsou zejména výuková videa a další výukový materiál k tématu, jehož se on-line kurz týká. Ochranu Vašich osobních údajů (dále jen „“) bereme velmi vážně, proto Vás žádáme, abyste si tyto Informace pozorně přečetl/a, neboť obsahují důležité informace o tom: 

 

 • kdo jsme,
 • za jakým účelem zpracováváme Vaše OÚ a které OÚ to jsou,
 • jak Vaše OÚ získáváme, po jak dlouhou dobu Vaše OÚ zpracováváme a komu je zpřístupňujeme,
 • jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny,
 • jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich OÚ, a
 • jak můžete kontaktovat nás či Úřad pro ochranu osobních údajů v případě Vaší stížnosti.


Kdo jsme?

 

Prodávajícím on-line kurzu je na základě Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu prostřednictvím webové stránky www.petranovakova.com (dále jen „Smlouva“) společnsot IME s.r.o., IČ: 04452992, se sídlem Masná 1059/5, Praha 1 (dále jen „společnost“).

 

Vzhledem k tomu, že společnost zpracovává Vaše OÚ, které zadáváte během objednávky on-line kurzu a které s touto objednávkou souvisejí, a vzhledem k tomu, že společnost určila účely a prostředky pro zpracování těchto Vašich OÚ, odpovídáme za zpracování Vašich OÚ jako tzv. správce OÚ.

 

Při zpracování Vašich OÚ se řídíme Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a dále Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

 

Jaké Vaše OÚ zpracováváme?

 

V souvislosti s Vaší objednávkou on-line kurzu zpracováváme tyto Vaše OÚ:

 

 • OÚ, které během objednávky zadáváte do objednávkového formuláře, případně později do Vašeho uživatelského účtu, a to Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, ulici a číslo popisné, město, stát, kraj/okres, PSČ, údaj o Vámi vybraném způsobu platby, údaj, zda se chcete přihlásit k odběru newsletteru, údaje o odsouhlasení dokumentů, údaj o Vaší případné žádosti o dodání on-line kurzu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a dále pak údaje, které zadáváte při platbě do formuláře platební brány

 

 • další OÚ, které s touto objednávkou souvisejí, zejména název kurzu, jeho cenu, Vaše osobní přihlašovací údaje do on-line kurzu, datum odeslání objednávky, datum potvrzení přijetí objednávky, datum přijetí platby, datum uzavření Smlouvy a datum dodání on-line kurzu, a další OÚ obsažené ve Smlouvě

 

 

 

 

Za jakým účelem a na jakém právním základě (právním titulu) Vaše OÚ zpracováváme?

 

Vaše OÚ zpracováváme pro tyto účely a na základě těchto právních titulů:

 

 • Právní titul: Plnění Smlouvy

Účel: Dodání on-line kurzu kupujícímu

 

 • Právní titul: Plnění právní povinnosti

Účel: Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty

 

 • Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v zájmu společnosti na určení, výkonu a obhajobě právních nároků

Účel: Určení, výkon a obhajoba právních nároků

 

 • Právní titul: Oprávněný zájem společnosti, který spočívá v zájmu přímo nabízet zboží a služby

Účel: Přímý marketing

 

Poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění Smlouvy“ je smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do Smlouvy, a poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění právní povinnosti“ je zákonným požadavkem, a proto jste povinen/povinna tyto OÚ poskytnout. V opačném případě by nebylo možné smlouvu uzavřít.

 

Komu budeme zpřístupňovat Vaše OÚ?

 

Vaše OÚ budeme zpřístupňovat poskytovateli cloudových služeb, účetní firmě, IT firmě, provozovateli platební brány a případně též advokátovi a státním orgánům a institucím (pouze v zákonem stanovených případech).

 

Jak dlouho budeme Vaše OÚ zpracovávat?

 

Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu níže uvedenou:

 

 • OÚ zpracovávané pro účel „Dodání on-line kurzu kupujícímu“ budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu;

 

 • OÚ zpracovávané pro účel „Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty“ budeme zpracovávat po dobu specifikovanou v příslušných právních předpisech (10 let od konce roku, v němž proběhla účetní operace);

 

 • OÚ zpracovávané pro účel „Určení, výkon a obhajoba právních nároků“ budu zpracovávat po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu, případně déle, bude-li to v dané situaci nezbytné;

 

 • OÚ zpracovávané pro účel „Přímý marketing“ budeme zpracovávat po dobu, po kterou budu mít k dispozici Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

 

 

 

 

Jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny?

 

Za účelem ochrany Vašich OÚ před jejich náhodnou ztrátou či jejich protiprávním použitím nebo zpřístupněním společnost přijala vhodná bezpečnostní opatření. Přístup k Vašim OÚ mají pouze ty osoby, které je opravdu potřebují pro zajištění výše uvedených účelů pro zpracování OÚ. Tyto osoby zpracovávají Vaše OÚ pouze předem stanoveným způsobem a jsou vázány mlčenlivostí. Společnost zavedla postupy k řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení OÚ. Pokud to právní úprava týkající se ochrany OÚ vyžaduje, bude Vás společnost i Úřad na ochranu OÚ v případě takového podezření na porušení zabezpečení Vašich OÚ informovat.

 

Bude společnost předávat Vaše OÚ mimo EHP?

 

Vaše OÚ bude společnosti předávat mimo EHP (Evropský hospodářský prostor) poskytovateli cloudových služeb, a to s ohledem na skutečnost, že Evropská komise rozhodla, že v daném případě je zajištěna odpovídající úroveň ochrany OÚ.

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ?

 

V souvislosti se zpracováním Vašich OÚ máte dle GDPR řadu práv. Jedná se o tato práva:

 

 • právo na přístup k Vašim OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • sdělení, zda společnots zpracovává Vaše OÚ
 • poskytnutí informací o zpracování Vašich OÚ
 • zpřístupnění Vašich OÚ

 

 • právo na opravu Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • opravu či doplnění Vašich nepřesných či neúplných OÚ, je však zapottřebí, abyste sdělil/a Vaše přesné či kompletní OÚ
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které bude společnost informovat o provedené opravě či doplnění Vašich OÚ

 

 • právo na výmaz Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • výmaz Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:
 • OÚ již společnost nepotřebuje pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovávány
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich OÚ
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných pro účel „přímý marketing“
 • Vaše OÚ společnost zpracovává protiprávně
 • výmaz Vašich OÚ vyžaduje právo EU nebo právo ČR
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které bude společnost informovat o provedeném výmazu Vašich OÚ

 

 • právo na přenositelnost Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • poskytnutí Vašich OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • předání Vašich OÚ jinému správci, pokud je to technicky proveditelné

 

 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ (tzn. že Vaše OÚ společnost nebude zpracovávat do doby, než prokáže existenci oprávněných důvodů převažujících nad Vašimi právy a svobodami, anebo je přestane zpracovávat úplně, pokud zpracováváme Vaše OÚ pro účel „přímý marketing“)

 

 • právo na omezení zpracování Vašich OÚ (tzn. že Vaše OÚ bude mít společnost pouze uložené, ale nebude je jinak zpracovávat): v rámci tohoto práva můžete požádat o:
 • omezení zpracování Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:
 • popřete přesnost Vašich OÚ
 • Vaše OÚ zpracovává společnost protiprávně, Vy však odmítáte jejich výmaz
 • Vaše OÚ společnost nepotřebuje pro účely zpracování, Vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a zatím společnost neověřila, zda oprávněné důvody převažují nad Vašimi právy a svobodami
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které bude společnost informovat o provedeném omezení zpracování Vašich OÚ
 • sdělení, že omezení zpracování Vašich OÚ bude zrušeno

 

Jak můžete Vaše práva uplatnit?

 

Pokud budete chtít uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, prosíme:

 • pošlete e-mail, zavolejte nebo napište na kontaktní údaje uvedené níže,
 • poskytněte dostatečné informace o Vás, abychom Vás mohli jednoznačně identifikovat,
 • poskytněte informace související s Vaší žádostí.


Jak nás můžete kontaktovat?

 

Pokud máte nějaké dotazy k těmto Informacím nebo k Vašim OÚ, které zpracováváme, nebo pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv, prosím kontaktujte společnost na:

e-mailové adrese: petra@petranovakova.com

telefonním čísle: +420603204050

poštovní adrese: IME s.r.o., Masná 1059/5, Praha 1, PSČ 110 00

 

Jak můžete podat stížnost u dozorového úřadu?

 

Nařízení GDPR Vám dává právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě Evropské unie (nebo Evropského hospodářského prostoru), ve kterém pracujete, žijete nebo ve kterém došlo k údajnému porušení právních předpisů týkajících se ochrany OÚ. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat prostřednictvím: https://www.uoou.cz, na telefonním čísle:
+420 234 665 111, na e-mailové adrese: posta@uoou.cz, či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.